Родителство

Поради социална изолация, бедност, ниско образование и недостатъчна  родителска компетентност се допускат сериозни пропуски както в проследяване на бременността, така и в храненето, опазване на здравето и психо-социалното развитие на децата. На родителите им липсват необходимите умения и самочувствие, за да създадат подкрепяща и развиваща семейна среда. Така те неглижират потребностите на децата, което от своя страна води до неуспешно включване в образованието.

Според възрастовите потребности, обучението в родителски умения е насочено към следните групи:

 • бременни жени;
 • родители на деца от 0 до 1 година;
 • родители на деца от 1 до 3 години;
 • родители на деца от 4 до 5 години.

Услугите включват групови сесии, проведени от специалисти (психолог, социален работник, медицинско лице) във формат малка група (10 участника), водене на случаи на деца и семейства в най-голям риск и домашни посещения за подкрепа на добрите модели на родителстване. Родителите на 4 и 5-годишните деца, които посещават група за образователна подкрепа, участват в редовни съвместни занимания с децата и родителски срещи, с цел умения за семейно планиране, промяна на нагласите за значимостта на образованието, развиване на умения за подкрепа на децата в учебния процес, умения за планиране и спазване на правила.

 

Детско развитие

Данни от различни международни изследвания потвърждават, че училищният успех, достигнатата образователна степен и отпадането от училище се определят от развитието до 5-годишна възраст. Личностните качества, които се оформят в този ранен етап на развитие, определят не само учебните постижения на децата, но и цялостния им житейски път.

Въпреки категоричното заключение, че ранното детско образование може да разреши социалното и икономическо неравенство, у нас едва 20% от 3 до 6-годишните деца от ромската общност са включени в програма за ранно образование и развитие. Участието в тези програми впоследствие води до по-добро здравословното състояние, отлагане на ранната бременност, намалена престъпност и рисково поведение, подобрени възможности за трудова заетост и по-високи доходи.

Програмата за ранно детско развитие е насочена към две основи групи деца (0-3 години и 4-5 години) и включва два вида услуги:

 • Обучение за повишаване на родителските умения на майки на деца от 0 до 3 години и бременни жени. Този период е времето, в което правилните грижи за физическото и психично здраве на детето (хранене, здравна грижа и хигиена, въвеждане на режим и граници и пр.) имат определящо значение за неговото бъдещо развитие. Обучението утвърждава и нови норми в общността за правилното отглеждане на малките деца.
 • Ранно детско образование за деца от 4 до 5 години от общности в неравностойно положение, които не посещават детска градина. Целта е развитие на социалните, езиковите, познавателните и моторни умения като ключова предпоставка за успешната интеграция в образователната система и най-ефективна превенция за отпадането от училище. Участието на родителите осигурява устойчивост на грижата за детското развитие в семейна среда.

 

Социални умения

Юношеството е особено уязвим период в човешкия живот, който в същото време е най-благодатен за позитивна промяна в нивата на знанията, нагласите и поведенията, преди те да са напълно формирани. Но в социално изолирана и бедна общност, където децата повтарят съдбата на своите родители, такава промяна би била трудно осъществима без прилагането на целенасочени усилия.

При участието си младежите осъзнават, че това, което им се случва, не е просто съдба, а зависи предимно от тяхното поведение. Изясняването на ценностите и изграждането на самоуважение помага на младежите да поемат отговорност, да си поставят цели и да полагат усилия в подготовката си за по-добра работа и откриване на по-добри перспективи пред семейството, което ще създадат.

Програмата включва умения за:

 • целеполагане
 • житейско планиране
 • комуникация
 • спазване на правила
 • повишаване на самоуважението
 • управление на времето
 • приоритизиране на задачи
 • поемане на отговорност
 • разпознаване и избягване на рискови поведения
 • опазване на здравето

Инвестицията в социалните умения на младежите от ромската общност е инвестиция в устойчивото развитие на икономиката и бизнеса. „Меките“ умения, които младежите придобиват по време на обучението, ги правят конкурентноспособни, повишават успеха от участието им в квалификационни курсове и увеличава шансовете им не само за намиране, но и за задържане на работното място.

 

Предприемачество

Обученията по предприемачество и дизайн мислене са насочени към собственото възприемане на участниците като хора, които могат да развият собствена идея и да я превърнат в работещ продукт или услуга. Предвид спецификата на средата, в която те живеят ежедневно, обученията включват както базисни бизнес умения, така и насоки за работа в интернет, търсене на информация и полезни примери, начини за прилагане на примерите и насоките в практиката, комуникационни умения, начини за привличане на партньори, използване на дизайн мислене и креативност като конкурентни предимства.

Като базисен акцент в обученията е заложено социалното предприемачество – т.е. как да се създава и развива бизнес, който не само носи приходи на основателя, а и подобрява средата, в която действа. Акцентираме в голяма степен и на необходимостта от откриване на ценността на предприемачеството чрез опити и експериментиране, в контраст със собственото възприемане на много млади хора от общността като жертва, а не като източник на нови идеи и развитие.