ЗАЩО ХЕСЕД

Нашата мисия е да утвърждаваме възможности за личностно и общностно развитие, опазване на здравето и социално благополучие при социално изолираните общности.

СИТУАЦИЯТА В МОМЕНТА

„В България вече нямаме демографска криза, а демографска катастрофа.“

Изправени сме пред стремителен спад на населението в трудоспособна възраст – по-сериозен, отколкото в която и да е друга страна по света (Световна банка, 2013 г.). По данни на ООН, до 30 г. трудовите ни ресурси ще намалеят с около 40%.

Същевременно, в момента 25% от навлизащите на пазара на труда са роми, като се очаква през следващите години този процент да се увеличи. Това са бъдещите медицински кадри, инженери, учители, строители, микробиолози. Това са бъдещите служители и мениджъри и във Вашата компания. От техните професионални и социални умения ще зависят резултатите на българската икономика и бизнес в следващите години.

Днес повече от всякога България има нужда от реализирането на модел, който да промени посоката на развитие в общности като ромската и да създаде необходимите условия за развитието на икономиката и обществото.

Хесед предлага такъв модел за развитие.

МОДЕЛЪТ МИР

„В човешкия живот има два периода, които са ключови за формирането на личността – ранното детство (0-5 години) и юношеството (12-17 години), когато детето се социализира като възрастен.“

Моделът за интегрирано развитие (МИР) е насочен към тези най-важни периоди от развитието на личността и едновременно прави решими двата основни проблема – образование и работа. Програмата за деца и родители осигурява успешната интеграция в образованието, а развитието на социалните умения на юношите – много по-добро участие в трудовия пазар.

МИР е първият модел, създаден на базата на дългогодишна професионална работа в общността. Той предлага комплект от интегрирани услуги, който да реши проблема с ромската интеграция до 15 години. За разлика от класическата социална политика, която е насочена главно към хората с вече сериозни проблеми, нашите услуги се предлагат изпреварващо – много преди проблемите да станат трудно обратими. МИР допълва предприетите в момента мерки от държавните институции за интегриране на ромската общност (задължително образование, целодневно обучение, квалификационни курсове и др.) и ги направи наистина ефективни.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА УСПЕХ

„Фондацията е лицензиран доставчик на социални услуги към Агенцията за социално подпомагане и социални услуги за деца към Държавната агенция за закрила на детето.“

  • Постигаме видими образователни резултати

  • Създаваме устойчива промяна на поведението при младите роми

  • Популярността на услугите ни в общността расте постоянно

  • Ранното детско образование е най-разумната инвестиция

  • Хората от общността са част от процеса и решението на проблемите

  • Най-добра практика, разпространена в най-големите ромски общности в страната