КАКВО ПРАВИМ

Нашите центрове и програми решават двата най-важни проблема в ромската общност – образование и работа.

ПРОГРАМИ И УСЛУГИ

 Хесед прилага четири основни програми в своите центрове.

Родителство
Детско развитие
Социални умения
Предприемачество

ЦЕНТРОВЕ

Центровете на Хесед, прилагащи модела МИР, представляват нов тип социална инфраструктура, който оказва положително влияние върху цялата общност. В България има десетки общини с компактно ромско население, които имат нужда от тези програми за равностойно включване.

Нашите центрове се намират в непосредствена близост до мястото на живеене – така създаваме социален и психологически комфорт за хората, които участват. Всички услуги в тях се предлагат според потребностите и възможностите на потребителите – програми за деца и майки сутрин и за младежи и възрастни следобед и вечер. Обучените сътрудници, които работят в центровете, участват в различни социални, здравни и образователни дейности.

КОНСУЛТИРАНЕ

Консултирането, което предлага екипът на Хесед е свързано с анализа на ситуацията и разработването на най-подходящите стратегии за посрещане на нуждите и преодоляване на проблемите, свързани с развитие на човешките ресурси и интегриране на етнически малцинства.

Предлагаме локални стратегии с най-подходящи комбинации от услуги и програми, които решават местните потребности от развитие. Това включва:
– базово и надграждащо обучение на местни екипи;
– супервизия на екипите за осигуряване на максимално качество на услугите и превенция на прегарянето;
– организационно развитие и изграждане на екипите;
– съдействие за изграждане на успешни местни мрежи от заинтересовани служби институции.

Анализът на местните ситуации, стратегическото планиране и всички други дейности бяха приложени от екипи на Хесед  през цялото време на 12-годишната история на най-успешните национални програми – тези за Превенция и контрол на СПИН и туберкулоза.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

Екипът на Хесед има сериозна подготовка и дългогодишен опит в провеждането на бърза оценка на ситуацията, анализ на потребностите и ресурсите. Този опит е свързан със задълбоченото познаване на методите на качественото и количествено изследване (изготвяне на цялостен дизайн, провеждане на дълбочинни интервюта, фокус групи, наблюдения и т.н.).

Всяка интервенция се прилага с оценка на резултатите и ефективността с най-подходящите методи. Експертизата е натрупана както в многобройни обучения, така и чрез задължителна вътрешна оценка на дейностите и външна оценка на различни проекти и програми. Доказателство за качеството на нашата работа по оценка на ефективността на различни интервенции са публикациите  в престижни международни и български научни списания.