Моделът МИР

P1780031Много организации работят по секторните проблеми – образование, здравеопазване, работа или изграждане на жилища. Ние сме убедени, че единственият възможен път напред е цялостният, комплексен подход, насочен едновременно към развитието на личността и общността.

„В човешкия живот има два периода, които са ключови за формирането на личността – ранното детство (0-5 години) и юношеството (12-17 години), когато детето се социализира като възрастен.“

Моделът за интегрирано развитие (МИР) е насочен към тези най-важни периоди от развитието на личността и едновременно прави решими двата основни проблема – образование и работа. Програмата за деца и родители осигурява успешната интеграция в образованието, а развитието на социалните умения на юношите – много по-добро участие в трудовия пазар.

МИР е първият модел, създаден на базата на дългогодишна професионална работа в общността. Той предлага комплект от интегрирани услуги, който да реши проблема с ромската интеграция до 15 години. За разлика от класическата социална политика, която е насочена главно към хората с вече сериозни проблеми, нашите услуги се предлагат изпреварващо – много преди проблемите да станат трудно обратими. МИР допълва предприетите в момента мерки от държавните институции за интегриране на ромската общност (задължително образование, целодневно обучение, квалификационни курсове и др.) и ги направи наистина ефективни.

„Успеваемостта на модела е отразена в научни изследвания и публикации, които потвърждават валидността на подхода. Това го прави подходящ за приложения в голям брой изолирани общности навсякъде по света.“

Услугите на модела МИР са в ключовите области за развитие и са съобразени с професионалните стандарти и държавните образователни изисквания:

  • Образователна подкрепа на деца на 4-5 годишна възраст и развитие на родителски умения на техните родители;
  • Обучение на бременни жени и родители на деца от 0 до 3 години за повишаване на родителския капацитет;
  • Обучение на младежи от 12 до 18 години за развитие на техните жизнени и социални умения;
  • Професионално ориентиране за младежи от 12 до 18 години и базисно обучение по предприемачество.
  • Мобилизация на общността за подкрепяща социална среда чрез обучение на лидери на връстници и лидери на равни, работа на терен на сътрудници от ромската общност и провеждане на кампании.

Тези услуги са насочени не само към отделния човек, какъвто е основния принцип на социалната работа, но използва и метода на работа в малка група, чрез който се работи много по-успешно за позитивна промяна в ценностите, нагласите и социалните норми в общността.